Blog

Článek 66 Ústavy

Mgr. Dominika Kovaříková, 21. října 2021
Článek 66 Ústavy

Článek 66. Žádné sousloví se v poslední době neskloňuje tak často, jako toto. Co vlastně článek 66 Ústavy ČR říká?

Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon některých vybraných funkcí předsedovi vlády a některých vybraných funkcí předsedovi Poslanecké sněmovny, případně Senátu.

Prezident republiky leží již 10 dní na jednotce intenzivní péče KARIM v Ústřední vojenské nemocnici, dle sdělení ÚVN není schopen plnit své pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je krajně nejistá.

Je tedy zřejmé, že prezident v tuto dobu nemůže ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat. Česká republika sice nemá prezidentskou formu vlády, ale náš prezident taky není z Ústavy jen pouhým kladečem věnců. Má řadu kompetencí, u nichž je žádoucí, aby byly vykonávány v reálném čase – například jmenuje soudce, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a odvolává předsedu vlády a další členy vlády a přijímá jejich demisi atd. Pro hladké fungování státu je proto potřeba, aby prezident byl „ve formě“ a své kompetence mohl vykonávat. Pokud prezident ze závažných důvodů, kam spadá např. i zdravotní stav, není schopen svůj úřad vykonávat, je žádoucí, aby existovala možnost jeho pravomoci přenést na někoho, kdo po dobu prezidentovy neschopnosti bude místo něj konat.

A vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu prezidenta republiky je v zájmu jak všech občanů České republiky, tak ale i v zájmu samotného prezidenta, aby výkon jeho kompetencí přešel na v Ústavě uvedené činitele tak, aby byl zajištěn hladký chod státu.

Zdůrazňuji však slovo PŘEŠEL. Nechci hovořit o nějakém odnímání či zbavování pravomocí, jak opakovaně zaznívá ve veřejném prostoru. Ani čl. 66 neobsahuje nic o odejmutí či zbavení výkonu funkce. Tento článek stanoví, že je-li na straně prezidenta překážka ve výkonu funkce, „přísluší výkon (jeho) funkcí“ vybraným ústavním činitelům. Rozhodně nikdo zlovolně neodnímá funkce prezidentovi, pouze je po dobu trvání překážky bude vykonávat někdo jiný. Ve chvíli, kdy odpadne překážka ve výkonu funkcí prezidenta, se výkon těchto funkcí prezidentovi opět vrátí.

Pro uklidnění části společnosti, která zřejmě ne zcela dobře chápe význam čl. 66, se však přimlouvám, abychom důsledně používali pojem „přechod pravomocí“, nikoliv jejich odejmutí či zbavení. Termín „přechod“ totiž lépe vystihuje, čeho by mělo být aktivací článku 66 Ústavy dosaženo.